НАШАТА ДЕЈНОСТ

Производство на јајца

Одгледување на јарки

Пакување во амбалажа

Дали ви се допаѓа нашата работа? 
Сакате да соработуваме?

 
Главна дејност е производството на свежи јајца за конзумација. Фреш Фарм има капацитет од 25.000 несилки и дневно производство до 22.000 јајца.
Има капацитети од 20.000 места за одгледување на јарки. Тоа подразбира, периодот на чување на пилето од самото раѓање, па сѐ додека почне да несе јајца.
Пилињата односно јарките се чуваат во посебни контролирани услови, за да можат да израснат во здрави несилки за производство на јајца.